Get Adobe Flash player

เชิญร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ หลวงปู่บัวไข สันตจิตฺโต ณ วัดสันติสังฆราราม บ้า่นบัว ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ในวันอาทิตย์ที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔

 

ชีวประวัติพระครูสันตยาภิมณฑ์ (หลวงปู่บัวไข สนฺตจิตฺโต)
ทายาธรรมหลวงปู่สิม พุทธาจาโร
วัดสันติสังฆาราม บ้านบัว ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

 

ดาวน์โหลดประวัติหลวงปู่บัวไข คลิกเพื่อดาวน์โหลด
คลิกเม้าส์ขวามือแล้ว เลือก save target as
เพื่อดาวน์โหลด

  หลวงปู่บัวไข สนฺตจิตฺโต พระอริยเจ้าผู้เป็นทายาทธรรมของหลวงปู่สิม พุทธาจาโร นามเดิมท่านชื่อ     บัวไข นามสกุล ทุมกิจจะ เกิดเมื่อที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๗๕ ตรงกับวันศุกร์ ขึ้น ๒ ค่ำ เดือน ๖ ปีวอก ณ บ้านบัว ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร บิดาท่านชื่อ นายเคน ทุมกิจจะ มารดาท่านชื่อ นางคาร ทุมกิจจะ 
 
                การบรรพชา : หลวงบัวไข สันตจิตฺโต ท่านบรรพชาเป็นสามเณร เมื่ออายุ ๑๘ ปี วันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๙๓ ณ วัดเชตวัน ตำบลหัวเวียง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยมี พระครูธรรมาภิวัฒน์ วัดเชตวัน เป็นพระอุปัชฌาย์
  ภายหลังจากบรรพชาแล้ว ท่านก็ได้ไปอยู่ศึกษาธรรมกับหลวงปู่สิม พุทธาจาโร ซึ่งหลวงปู่บัวไข ท่านมีศักดิ์เป็นหลานของหลวงปู่สิม พุทธาจาโร
 
การอุปสมบท : อายุ ๒๐ ปี เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๙๕ ท่านได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุในทางพระพุทธศาสนา ณ วัดเชตวัน ตำบลหัวเวียง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยมี พระครูธรรมาภิวัฒน์ วัดเชตวัน เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอุปัชฌาย์ขนาดนามฉายาให้ว่า “สันตจิตฺโต” แปลว่า “ผู้มีจิตอันสงบ”
 
  ภายหลังจากอุปสมบทเป็นพระภิกษุแล้ว หลวงปู่บัวไข สันตจิตฺโต ท่านได้ติดตามอุปัฎฐากรับใช้ ศึกษาธรรมะ ศึกษาข้อวัตรปฏิบัติ กับหลวงปู่สิม พุทธาจาโร จาริกธุดงค์ไปในสถานที่ต่างๆ ตามเทือกเขาภูพาน ป่าเขาลำเนาไพร ไม่ว่าจะเป็นทางภาคเหนือ จังหวัดลำปาง เชียงใหม่ เชียงราย น่าน ลำพูน ทางภาคอีสาน จังหวัดสกลนคร นครพนม อุดรธานี หนองคาย เลย มุกดาหาร กาฬสินธุ์ เป็นอาทิ
 
  หน้าที่การงานทางพระพุทธศาสนา
 พ.ศ.๒๕๐๓                         ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลพรรณา เขต ๑ (ธรรมยุต)
 พ.ศ.๒๕๑๒                         ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดสันติสังฆาราม               
 พ.ศ.๒๕๒๖                         ได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์สามัญ
 พ.ศ.๒๕๒๗                        ได้รับแต่งตั้งเป็นพระธรรมทูตสายที่ ๕
 พ.ศ.๒๕๒๔                        ได้รับแต่งตั้งเป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบลชั้นตรี ที่ พระครูสันตยาภิมณฑ์
 
  ในช่วงปัจฉิมวัยหลวงปู่บัวไข สนฺตจิตฺโต ท่านได้พำนักจำพรรษา เผยแผ่กระแสธรรมอยู่ที่วัดสันติสังฆาราม บ้านบัว ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร รักษาข้อวัตรปฏิบัติ เดินตามรอยธรรมที่หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร ท่านพานำดำเนินมา อบรมศีลธรรมแก่พระภิกษุสามเณร ฆราวาสญาติโยมจากที่ต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ หลวงปู่บัวไข สันตจิตฺโต ท่านถือเป็นกำลังหลักสำคัญยิ่งในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในเขตจังหวัดสกลนคร แลจังหวัดใกล้เคียง 
 
  การมรณภาพ : หลวงปู่บัวไข สันตจิตฺโต ท่านถึงแก่มรณภาพด้วยอาการอันสงบ ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๒๑.๐๐ น. สิริรวมอายุได้ ๗๙   ปี ๑ เดือน ๒๒ วัน ๕๙ พรรษา นับว่าพุทธศาสนิกชนได้สูญเสียพระมหาเถระองค์สำคัญไปอีกรูปหนึ่ง การมรณภาพจากไปของหลวงปู่บัวไขนั้น เป็นไปตามกฎแห่งธรรมชาติ พระพุทองค์ทรงตรัสว่า “สังขารทั้งหลายไม่เที่ยง มีความเกิดขึ้นแล้ว มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา มีความเกิดขึ้นแล้วมีความดับไปเป็นธรรมดา ความเข้าไปสงบระงับสังขารด้วยธรรม เป็นสุขอย่างยิ่ง”
 
  หลวงปู่บัวไข สันตจิตฺโต พระอริยเจ้าผู้มีจิตอันสงบ ผู้เป็นพุทธสาวกขององค์พระบรมศาสนาสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเป็นพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ กรอปด้วยศีลและธรรม มีศีลาจาริวัตรอันงดงาม แม้องค์ท่านจะมรณภาพจากไปแล้ว แต่คุณงามความดีที่องค์หลวงปู่ท่านสร้างเอาไว้นั้น ยังคงจดจารึกไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้ดำเนินรอยตาม แลยังปรากฎอยู่ในโลกนี้ตราบเท่านิรันดร์
 
               กราบขอบพระคุณ พระอาจารย์เชา่วรัตน์ กัมฺมสุทฺโธ วัดท่าวังหิน อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
 
ตะวัน คำสุจริต
บรรยาย/เรียบเรียง


Copyright © 2559. หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต วัดป่าสุทธาวาส ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 All Rights Reserved.